Năm:      
  ĐƠN VỊ: VNPT-VINAPHONE, CÔNG TY VIỄN THÔNG QUỐC TẾ (VNPT-I)
SttCông đoànQuý 1Quý 2Quý 3Quý 4
1Trung tâm Thông tin Vệ tinh (Vinasat)
MẠC THỊ PHƯƠNG
Kỹ sư Kỹ sư Phân tích quỹ đạo - Trung tâm Thông tin Vệ tinh (Vinasat)

Tỷ lệ tuân thủ các quy trình phân tích quỹ đạo vệ tinh VINASAT: 100%
Độ thông của hệ thống thiết bị phân tích quỹ đạo: 100%
Tỷ lệ các yêu cầu thực hiện phân tích quỹ đạo vệ tinh: 100%
Tỷ lệ xử lý các sự cố đúng thời gian và chất lượng: 100%
MẠC THỊ PHƯƠNG
Kỹ sư Kỹ sư Phân tích quỹ đạo
Trung tâm Thông tin vệ tinh