CÔNG VĂN SỐ 470/CĐBĐ-TĐTT
NGÀY 18 THÁNG 5 NĂM 2011
CỦA CÔNG ĐOÀN BƯU ĐIỆN VIỆT NAM
V/v Triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng

Kính gửi: Các Công đoàn trực thuộc Công đoàn Bưu điện Việt Nam

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 17/3/2011 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 04-HD/BTGTW, ngày 25/3/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của Công đoàn Bưu điện Việt Nam thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam. Căn cứ Hướng dẫn số 677/HD-TLĐ, ngày 06/5/2011 của Tổng Liên đoàn LĐVN về Triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam.

Việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, giúp cán bộ công đoàn nắm vững những nội dung cơ bản của văn kiện Đại hội, những nội dung liên quan đến giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Để góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng vào cuộc sống, vào thực tiễn phong trào công nhân viên chức và hoạt động Công đoàn trong Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Công đoàn Bưu điện Việt Nam hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam như sau:

Các Công đoàn trực thuộc tham gia với cấp ủy Đảng đồng cấp tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết theo hướng dẫn của cấp ủy Đảng các cấp cho đoàn viên công đoàn, CNVC-LĐ:
- Đối với cán bộ, đoàn viên là đảng viên tham dự các lớp học tập theo hướng dẫn của Đảng ủy các cấp.
- Đối với cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVC-LĐ chưa là đảng viên, Công đoàn các đơn vị chủ động phối hợp với cấp ủy Đảng đồng cấp tổ chức các lớp quán triệt học tập nghị quyết.

Công đoàn Bưu điện Việt Nam đề nghị các cấp Công đoàn chủ động, nghiên cứu, quán triệt các nội dung của Văn kiện Đại hội XI của Đảng; bàn giải các pháp thực hiện Chương trình hành động của Công đoàn Bưu điện Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; các biện pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm. Thời gian thực hiện hoàn thành trước ngày 15/7/2011.

Công đoàn Bưu điện Việt Nam yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện. Kết thúc đợt học tập, báo cáo kết quả về Công đoàn BĐVN (Qua Ban Thi đua – Tuyên truyền).

               TM. BAN THƯỜNG VỤ
           CHỦ TỊCH
            Đã ký: Hoàng Huy Loạt